ggl bet

洗衣店特許經營香港區加盟店加盟權品牌

洗衣投资加盟服務歷久长盛不衰,配合自動化無人店玩法營運,突顯节省成本低投资加盟優勢
分店數目:
11
加盟費:
$0
加盟年期:
5
總成本:
約$426,000
分店數目:
4
加盟費:
$0
加盟年期:
5
總成本:
約$400,000
分店數目:
7
加盟費:
$80,000
加盟年期:
3
總成本:
約$500,000
分店數目:
2
加盟費:
$70,000
加盟年期:
5
總成本:
約$470,000